Lotto Bet Thabet [Hướng Dẫn] Toàn tập cách chơi

Lotto Bet Thabet

Ví dụ: Đặc kượk hàng số 5 tinh với cách chơi Ghép số【Chục ngàn】2【Ngàn】1【Trăm】3【Chục】4【Đơn vị】5, 6. Vì thế sẽ có 2 tổ hợp như sau: 21345, 21346. KQ mở thưởng là: 12345 trùng khớp số Đặc kượk nhưng trình tự vị trí số không giống nhau. Vì thế bạn không trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hàng số 5 tinh với cách chơi Nhập số, dùng tay nhập 5 số tạo thành tổ hợp 12345, KQ mở thưởng là: 12345 trùng khớp với trình tự vị trí và số Đặc kượk. Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hàng số hậu tứ với cách chơi Ghép số【Ngàn】2, 3【Trăm】3【Chục】4【Đơn vị】5. Vì thế sẽ có 2 tổ hợp như sau: 2345, 3345. KQ mở thưởng hậu tứ là: *2435 trùng khớp số Đặc kượk nhưng trình tự vị trí số không giống nhau. Vì thế bạn không trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hàng số hậu tứ với cách chơi Nhập số, dùng tay nhập 4 số tạo thành tổ hợp 2345, KQ mở thưởng là: *2345 trùng khớp với trình tự vị trí và số Đặc kượk. Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Đơn thức: Trong mỗi vị trí【Hàng chục ngàn】【Hàng nghìn】【Hàng chăm】【Hàng chục】.【Hàng đv】chọn từ 0 đến 9 ra bất kỳ 1 hoặc nhiều số. Nếu KQ mở thưởng trùng khớp với trình tự vị trí và số Đặc kượk thì xem như trúng thưởng. Loại trừ những tình huống khác đều không trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 1 hàng số-Đơn thức【Chục ngàn】1【Ngàn】3【Trăm】2【Chục】4【Đơn vị】5 Vì thế sẽ có 5 tổ hợp, KQ mở thưởng là:【Chục ngàn】1【Ngàn】1【Trăm】2【Chục】2【Đơn vị】5, vị trí [Chục ngàn] [Trăm] [Đơn vị] trùng khớp với trình tự vị trí và số Đặc kượk. Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Loại trừ vị trí số [Ngàn] [Chục] không trùng khớp với KQ mở thưởng. Vì thế bạn không trúng thưởng.

Chọn nhóm 5 tinh

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 120 với số 02568, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng là: 08652, tất cả Số mở thưởng trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 120 với số 02568, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng là: 08052, tất cả Số mở thưởng không trùng khớp với số Đặc kượk, Vì thế bạn không trúng thưởng.

Chọn nhóm 60

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 60, vị trí trùng nhị chọn số: 8, vị trí số đơn chọn số: 0, 2, 5 tạo thành 1 tổ hợp 02588. KQ mở thưởng là: 08528, tất cả Số mở thưởng trùng khớp trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm 30

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 30, vị trí trùng nhị chọn số: 7, 6, vị trí số đơn chọn số: 0 tạo thành 1 tổ hợp 06677. KQ mở thưởng là: 60767, tất cả Số mở thưởng trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm 20

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 20, vị trí trùng tam chọn số: 2, vị trí số đơn chọn số: 7, 9 tạo thành 1 tổ hợp 22279. KQ mở thưởng là: 72922, tất cả Số mở thưởng trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm 10

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 10, vị trí trùng tam chọn số: 9, vị trí trùng nhị chọn số: 0 tạo thành 1 tổ hợp 00999. KQ mở thưởng là: 90990, tất cả Số mở thưởng trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.Chọn nhóm 5: Tại vị trí trùng tứ chọn 1 số và vị trí số đơn chọn ra 1 số để tạo thành 1 tổ hợp, tất cả số đã chọn tại vị trí số đơn phải trùng khớp Số mở thưởng. Đồng thời số đã chọn tại vị trí trùng tứ phải xuất hiện 4 lần trong Số mở thưởng, nhưng không giới hạn trình tự số, Vì thế thì bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 5 tinh chọn nhóm 5, vị trí trùng tứ chọn số: 6, vị trí số đơn chọn số: 3 tạo thành 1 tổ hợp 36666. KQ mở thưởng là: 66636, tất cả Số mở thưởng trùng khớp với số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm hậu tứ

Ví dụ: Đặc kượk hậu tứ chọn nhóm 24 với số 1234, gồm 1 tổ hợp, KQ mở thưởng 4 số cuối là: *4132 trùng khớp với tất cả số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm 12

Ví dụ: Đặc kượk hậu tứ chọn nhóm 12, vị trí trùng nhị chọn số: 3, vị trí số đơn chọn số: 7, 9 tạo thành 1 tổ hợp 3379, KQ mở thưởng 4 số cuối là: *3739 trùng khớp với tất cả số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm 6

Ví dụ: Đặc kượk hậu tứ chọn nhóm 6, vị trí trùng nhị chọn số: 7, 1 tạo thành 1 tổ hợp 1177, KQ mở thưởng 4 số cuối là: *7171 trùng khớp với tất cả số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng. Game lotto bet

Chọn nhóm 4

Ví dụ: Đặc kượk hậu tứ chọn nhóm 4, vị trí trùng tam chọn số: 8, vị trí số đơn chọn số: 0 tạo thành 1 tổ hợp 0888, KQ mở thưởng 4 số cuối là: *8808 trùng khớp với tất cả số Đặc kượk, do không giới hạn trình tự số, cho nên bạn đã trúng thưởng.

Chọn kiểu tiền tam/trung tam/hậu tam 

Nhóm 3 Ghép số

Ví dụ: Đặc kượk tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với số nhóm 3 Ghép số là: 2, 3, tạo thành hai tổ hợp 223, 233. KQ mở thưởng số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】là: 223**, 232**, 322**, 332**, 323**, 233** Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Nhóm 3 Nhập số

Ví dụ: Đặc kượk trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】nhập tay số nhóm 3 Nhập số là: 228, gồm 1 tổ hợp. KQ mở thưởng số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】là: *228*, *282*, *822* Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Nhóm 6 Ghép số

Ví dụ: Đặc kượk trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với số nhóm 6 Ghép số là: 1, 2, 3, gồm 1 tổ hợp. KQ mở thưởng số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】là : *123*, *132*, *213*, *231*, *312*, *321* Vì thế bạn đã trúng thưởng. Game lotto bet

Nhóm 6 Nhập số

Ví dụ: Đặc kượk hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】nhập tay số nhóm 6 Nhập số là: 268, gồm 1 tổ hợp. KQ mở thưởng số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là: **268, **286, **628, **682, **826, **862 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm tiền nhị/hậu nhị 

Ví dụ: Đặc kượk tiền nhị【Chục ngàn/Ngàn】với số chọn nhóm Ghép số là: 1, 9, gồm 1 tổ hợp. KQ mở thưởng số tiền nhị【Chục ngàn/Ngàn】là: 19***, 91*** Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Chọn nhóm–Nhập số

Ví dụ: Đặc kượk hậu nhị【Chục/Đơn vị】nhập tay số chọn nhóm Nhập số là: 56, gồm 1 tổ hợp. KQ mở thưởng số hậu nhị【Chục/Đơn vị】là: ***56, ***65 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

lotto-bet-3
Cach chơi Game lotto bet

1 số hậu tam

Ví dụ: Đặc kượk 1 số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là: **313 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

1 số trung tam

Ví dụ: Đặc kượk 1 số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với số: 4 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】là: *645* Vì thế bạn đã trúng thưởng.

1 số tiền tam

Ví dụ: Đặc kượk 1 số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với số: 2 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】là: 123** Vì thế bạn đã trúng thưởng. Game lotto bet

2 số hậu tam

Ví dụ: Đặc kượk 2 số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 5, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là: **665 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 2 số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】là: **665 Vì thế bạn không trúng thưởng. Game lotto bet

2 số trung tam

Ví dụ: Đặc kượk 2 số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với số: 6, 7 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】là: *167* Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 2 số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với số: 2, 8 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】là: *167* Vì thế bạn không trúng thưởng

2 số tiền tam

Ví dụ: Đặc kượk 2 số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với số: 7, 9 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】là: 971** Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 2 số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với số: 7, 8 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】là: 971** Vì thế bạn không trúng thưởng. Game lotto bet

1 số hậu tứ

Ví dụ: Đặc kượk 1 số hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 3 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: *8753 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 1 số hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 9 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: *8753 Vì thế bạn không trúng thưởng.

lotto-bet-4
Cách chơi Game lotto bet

2 số hậu tứ

Ví dụ: Đặc kượk 2 số hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 2 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: *8218 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 2 số hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 2 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng hậu tứ【Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: *8238 Vì thế bạn không trúng thưởng.

2 số 5 tinh

Ví dụ: Đặc kượk 2 số 5 tinh【Chục ngàn/Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 2 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng 5 tinh【Chục ngàn/Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: 12121 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 2 số 5 tinh【Chục ngàn /Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 3 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng 5 tinh【Chục ngàn /Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: 12121 Vì thế bạn không trúng thưởng

3 số 5 tinh

Ví dụ: Đặc kượk 3 số 5 tinh【Chục ngàn/Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 2, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng 5 tinh【Chục ngàn/Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: 12864 Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk 3 số 5 tinh【Chục ngàn /Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】với số: 1, 3, 6 tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng 5 tinh【Chục ngàn /Ngàn/Trăm/Chục/Đơn vị】là: 12662 Vì thế bạn không trúng thưởng.

Xem thêm:  [Hướng Dẫn] Cách chơi Blockchain 1M BCT trên Thabet.

IV. Kèo Đôi/Cược Xiên

Kèo đôi-Đơn thức

Ví dụ: Đặc kượk kèo đôi-đơn thức tại vị trí【Chục ngàn】với cách chơi là “Tài” tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 59436 vị trí【Chục ngàn】là “Tài” Vì thế bạn đã trúng thưởng

Ví dụ: Đặc kượk kèo đôi-đơn thức tại vị trí【Ngàn】với cách chơi là “Tố” tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 57258 vị trí【Ngàn】là “Tố” Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk kèo đôi-đơn thức tại vị trí【Trăm】với cách chơi là “Chẵn” tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 59336 vị trí【Trăm】là “Lẻ” Vì thế bạn không trúng thưởng.

lotto-bet-8
Xút cầu môn lotto bet

Kèo đôi-Cược xiên

Ví dụ: Đặc kượk Kèo đôi-Cược xiên 3 tinh với vị trí【Chục ngàn】là “Chẵn”【Chục】”Xỉu”【Đơn vị】là “Tố” tạo thành 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 24601 trùng khớp với vị trí số Đặc kượk Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Kèo đôi-Cược xiên 2 tinh với vị trí【Chục ngàn】là “Hợp, Chẵn”【Chục】”Xỉu” tạo thành 2 tổ hợp. Số mở thưởng là: 24601 trùng khớp với vị trí số Đặc kượk Vì thế bạn đã trúng thưởng; Loại trừ thì tổ hợp còn lại không trùng khớp với KQ mở thưởng. Vì thế xem như không trúng thưởng.

V. Rồng Hổ

Rồng

KQ mở thưởng vị trí【Chục ngàn】lớn hơn KQ vị trí【Đơn vị】thì xem như trúng thưởng. Loại trừ những tình huống khác đều không trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk Rồng Hổ với cách chơi [Rồng]. Số mở thưởng là: 6***2, 8***6, 5***1…Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Hổ

KQ mở thưởng vị trí【Chục ngàn】nhỏ hơn KQ vị trí【Đơn vị】thì xem như trúng thưởng. Loại trừ những tình huống khác đều không trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Rồng Hổ với cách chơi [Hổ]. Số mở thưởng là: 2***6, 6***8, 1***5…. Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Hòa

KQ mở thưởng vị trí【Chục ngàn】bằng KQ vị trí【Đơn vị】thì xem như trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk Rồng Hổ với cách chơi [Hòa]. Số mở thưởng là: 2***2, 6***6, 8***8…. Vì thế bạn đã trúng thưởng.

lotto-bet-5

VI. Tổng số

Tổng số 5 banh

Tổng số 3 banh

Tổng số tài xỉu

Tổng số lẻ chẵn

Tổng số 7 màu

lotto-bet-5

kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam

Bão

Ví dụ: Đặc kượk tổng số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam là: [Bão], Số mở thưởng là: 000**, 222**, 888**… Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Sảnh

Ví dụ: Đặc kượk tổng số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam là: [Sảnh], Số mở thưởng là: *123*, *901*, *321*, *098*… Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Đôi

Ví dụ: Đặc kượk tổng số hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】với kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam là: [Đôi], Số mở thưởng là: **001, **288, **696… Vì thế bạn đã trúng thưởng. ※Nếu KQ Số mở thưởng hậu tam là bão thì xem như không trúng thưởng.

Bán sảnh

Ví dụ: Đặc kượk tổng số tiền tam【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】với kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam là: [Bán sảnh], Số mở thưởng là: 125**, 540**, 390**… Vì thế bạn đã trúng thưởng. ※Nếu KQ mở thưởng tiền tam là sảnh, đôi thì xem như bạn không trúng thưởng . Số 9, 0, 1 liền nhau. game bài lotto bet

Tạp Lục

Ví dụ: Đặc kượk tổng số trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】với kiểu chơi tổng số đb – Liên Tam là: [Tạp Lục], Số mở thưởng là: *157*, *268*, *381*… Vì thế bạn đã trúng thưởng. ※Nếu KQ mở thưởng là bão, sảnh, đôi, bán sảnh thì xem như bạn không trúng thưởng.

lotto-bet-7

VII. Ngầu

Ngầu 1~Ngầu 9

Không Ngầu

Ngầu Hầm

Ngầu hầm Kèo đôi

VIII. Xì Tố

Dựa vào KQ Số mở thưởng để tạo thành [5 con], [tứ quý], [cù lũ], [sảnh], [sám cô], [2 đôi], [1 đôi], [số rời]. Nếu KQ mở thưởng trùng khớp với đơn cược thì xem như bạn đã trúng thưởng, Loại trừ những tình huống khác đều không trúng thưởng.

5 con

KQ 5 Số mở thưởng đều giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [5 con], Số mở thưởng là: 22222, 66666, 88888… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [5 con], Số mở thưởng là: 22221, 66363, 85888… Đều không trúng thưởng. cách chơi bài lotto bet

Tứ quý

KQ 5 Số mở thưởng có 4 số giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Tứ quý], Số mở thưởng là: 22221, 66366, 85888… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Tứ quý], Số mở thưởng là: 22222, 66666, 88855… Đều không trúng thưởng.

Cù Lũ

KQ 5 Số mở thưởng có 3 số giống nhau (3 con) và 2 số còn lại phải là (1 đôi) thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Cù Lũ], Số mở thưởng là: 11222, 66633, 58885… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Cù Lũ], Số mở thưởng là: 22231, 66623, 88995… Đều không trúng thưởng.

Sảnh

KQ 5 Số mở thưởng có trình tự từ nhỏ đến lớn (số 9, 0, 1 liền nhau) thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Sảnh], Số mở thưởng là: 23456, 89012, 90123… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Sảnh], Số mở thưởng là: 23196, 13679, 80123… Đều không trúng thưởng.

Sám cô

KQ 5 Số mở thưởng có 3 số giống nhau (3 con) và hai số con lại không giống nhau thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Sám Cô], Số mở thưởng là: 22231, 66623, 88895… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Sám Cô], Số mở thưởng là: 11222, 66666, 58888… Đều không trúng thưởng. cách chơi bài lotto bet

2 Đôi

KQ 5 Số mở thưởng có 2 đôi số thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [2 Đôi], Số mở thưởng là: 22166, 66355, 82668… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [2 Đôi], Số mở thưởng là: 22168, 66633, 55555… Đều không trúng thưởng.

1 đôi 

KQ 5 Số mở thưởng có 1 đôi số thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [1 đôi], Số mở thưởng là: 22168, 66315, 82968… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [1 đôi], Số mở thưởng là: 22166, 66633, 66666… Đều không trúng thưởng.

Số rời

KQ 5 Số mở thưởng không giống nhau và không có liên kết bất kỳ nào.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Số Rời], Số mở thưởng là: 23186, 13579, 21968… Thì xem như bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ: Đặc kượk xì tố với cách chơi là [Số Rời], Số mở thưởng là: 23456, 89012, 22165… Đều không trúng thưởng.

lotto-7

IX. Baccarat

KQ mở thưởng【Hàng chăm】【Hàng đv】là nhà Con,【Hàng nghìn】【Hàng chục】là nhà Cái, lấy tổng số của nhà Con so với nhà Cái, dựa vào số Hàng đv để so sánh lớn nhỏ.

Nhà Cái

Tổng số Hàng đv tại【Hàng chăm】【Hàng đv】nhà Con nhỏ hơn so với Tổng số Hàng đv tại【Hàng nghìn】【Hàng chục】nhà Cái, Đặc kượk nhà Cái xem như trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Bacarrat – Nhà Cái, KQ mở thưởng là 36682, nhà Con【Hàng chăm】là 6 +【Hàng đv】là 2 = 08, nhà Cái【Hàng nghìn】là 6 +【Hàng chục】là 8 = 14, nhà Con lớn hơn nhà Cái, Vì thế bạn không trúng thưởng.

Nhà Con

Tổng số Hàng đv tại【Hàng chăm】【Hàng đv】nhà Con lớn hơn so với Tổng số Hàng đv tại【Hàng nghìn】【Hàng chục】nhà Cái, Đặc kượk nhà Con xem như trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Bacarrat – Nhà Con, KQ mở thưởng là 36682, nhà Con【Hàng chăm】là 6 +【Hàng đv】là 2 = 08, nhà Cái【Hàng nghìn】là 6 +【Hàng chục】là 8 = 14, nhà Con lớn hơn nhà Cái, Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Hòa

Tổng số Hàng đv tại【Hàng chăm】【Hàng đv】nhà Con bằng với Tổng số Hàng đv tại【Hàng nghìn】【Hàng chục】nhà Cái, Đặc kượk Hòa xem như trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Bacarrat – Hòa, KQ mở thưởng là 44949, nhà Con【Hàng chăm】là 9+【Hàng đv】là 9 = 18, nhà Cái【Hàng nghìn】là 4 +【Hàng chục】là 4 = 08, nhà Con và nhà Cái bằng nhau, Vì thế bạn đã trúng thưởng.
※Đặc kượk nhà Cái và nhà Con, nếu KQ mở Hòa thì hoàn trả tiền cược không tính thắng thua. cách chơi bài lotto bet

Đôi

KQ【Hàng chăm】【Hàng đv】nhà Con là 2 số giống nhau, Đặc kượk Con Đôi xem như trúng thưởng. KQ【Hàng nghìn】【Hàng chục】nhà Cái là 2 số giống nhau, Đặc kượk Cái Đôi xem như trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Bacarrat – Cái Đôi, KQ mở thưởng là 16168,【Hàng nghìn】【Hàng chục】là cặp số giống nhau, Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Lẻ Chẵn

Ví dụ: Đặc kượk Kèo đôi【Cái lẻ】tạo thành 1 tổ hợp, KQ mở thưởng là 53463 nhà Cái【Hàng nghìn】là 3 +【Hàng chục】là 6 = 09 là lẻ, Vì thế bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk Kèo đôi【Con lẻ】tạo thành 1 tổ hợp, KQ mở thưởng là 36959 nhà Con【Hàng chăm】là 9 +【Hàng đv】là 9=18 là chẵn, Vì thế bạn không trúng thưởng.

Xem thêm : Cách tính Lô miền bắc cho người mới chơi

X. Sút cầu môn

Hàng số tiền tam là các số tương ứng với vị trí【Chục ngàn/Ngàn/Trăm】, trung tam【Ngàn/Trăm/Chục】, hậu tam【Trăm/Chục/Đơn vị】, so sánh số ở giữa 3 Số mở thưởng

Sút trúng

Dựa vào vị trí số ở giữa của 3 Số mở thưởng có giá trị nằm trong phạm vi giữa hàng số trước và hàng số sau.

Ví dụ: Đặc kượk tiền tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số tiền tam là: 123** vị trí số ở giữa là 2 có giá trị nằm trong phạm vi giữa số 1 đến 3 Vì thế đã trúng thưởng. cách chơi bài lotto bet

Ví dụ: Đặc kượk trung tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số trung tam là: *153* vị trí số ở giữa là 5 có giá trị nằm ngoài phạm vi giữa số 1 đến số 3 Vì thế đã không trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hậu tam cách chơi sút trúng, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số hậu tam là: **133 vị trí số ở giữa là số 3 trùng với Số mở thưởng hàng sau Vì thế đã không trúng thưởng.

Sút cột

Dựa vào vị trí số ở giữa của 3 Số mở thưởng có giá trị trùng với vị trí số hàng trước hoặc hàng sau

Ví dụ: Đặc kượk trung tam cách chơi sút cột, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số trung tam là: *233* vị trí số ở giữa là 3 có giá trị trùng với số vị trí hàng sau Vì thế đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hậu tam cách chơi sút cột, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số hậu tam là: **345 vị trí số ở giữa là 4 có giá trị không trùng với số vị trí hàng trước và hàng sau Vì thế đã không trúng thưởng.

Sút trật

Ví dụ: Đặc kượk hậu tam cách chơi sút trật, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số hậu tam là: **151 vị trí số ở giữa là 5 có giá trị nằm ngoài phạm vi giữa số 1 đến 1 Vì thế đã trúng thưởng.

Ví dụ: Đặc kượk hậu tam cách chơi sút trật, gồm 1 đơn cược, KQ mở thưởng số hậu tam là: **133 vị trí số ở giữa là số 3 trùng với Số mở thưởng hàng sau Vì thế đã không trúng thưởng.

Xem thêm: [Hướng Dẫn] cách chơi Xổ số 1M trên trang chủ Thabet

lotto-8

1 số giống nhau

Ví dụ : Đặc kượk 1 số giống nhau với số: 8 gồm 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 35758 Vì thế thì bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ : Đặc kượk 1 số giống nhau với số: 8, 9 gồm 2 tổ hợp. Số mở thưởng là: 25365 số Đặc kượk không trùng khớp với KQ mở thưởng Vì thế bạn đã không trúng thưởng.

2 số giống nhau

Ví dụ : Đặc kượk 2 số giống nhau với số: 5 gồm 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 25165 Vì thế thì bạn đã trúng thưởng

Ví dụ : Đặc kượk 2 số giống nhau với số: 3, 6 gồm 2 tổ hợp. Số mở thưởng là: 31647, số Đặc kượk chỉ xuất hiện 1 lần Vì thế bạn đã không trúng thưởng

3 số giống nhau

Ví dụ : Đặc kượk 3 số giống nhau với số: 3 gồm 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 33153 Vì thế thì bạn đã trúng thưởng.

Ví dụ : Đặc kượk 3 số giống nhau với số: 2, 5 gồm 2 tổ hợp. Số mở thưởng là: 22655, số Đặc kượk chỉ xuất hiện 2 lần Vì thế bạn đã không trúng thưởng.

4 số giống nhau

Ví dụ : Đặc kượk 4 số giống nhau với số: 6 gồm 1 tổ hợp. Số mở thưởng là: 56666 Vì thế thì bạn đã trúng thưởng.
Ví dụ : Đặc kượk 4 số giống nhau với số: 2, 5 gồm 2 tổ hợp. Số mở thưởng là: 22629, số Đặc kượk chỉ xuất hiện 3 lần Vì thế bạn đã không trúng thưởng

Xem thêm : Cách chơi xổ số Mark six trên Kubet

cach-choi-bai-lotto-bet-5

Đăng ký ngay THABET

Link đăng ký tài Khoản nhà cái TJ77

Chơi game nhà cái TJ77 nước ngoài ăn tiền uy tín nhất Việt Nam hiện nay

Trở ra trang chủ nhà cái TJ77.NET

Hoặc xem tin nóng : Á hậu Diễm Châu lộ clip 18+ cực nét với người tình đại gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xóa Tài khoản THA bet

ĐĂNG NHẬP

ĐĂNG KÝ KU PHIÊN BẢN MỚI

( Được trùng tên, trùng nick, trùng ngân hàng với phiên bản THA cũ )

TJ77.NET XIN CHÀO !

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TJ77